Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри една щатна бройка за счетоводител в Районен съд – Ловеч

24 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри една щатна бройка за длъжност „счетоводител“ по щата на Районен съд – Ловеч, считано от датата на взимане на решението. То е мотивирано с констатирано значително повишаване на постъпленията на изпълнителните дела: през 2018 г. – 800 бр., при 448 за 2017 г. Това води до увеличаване дейността на администрацията, свързана с регистрацията и съответно отчитането по ЗДДС не само за новопостъпилите изпълнителни дела за 2018 г., а и по всички висящи изпълнителни дела, които към края на 2018 г. са 3542 броя. Съотношението на броя на магистратите спрямо служителите е 1:3,00, от които 0,67 – обща администрация при среден показател за районните съдилища от страната 0,73.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд