Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши корекции по бюджетите на съдилищата във връзка с искания на административни ръководители

26 септември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение на бюджета за 2019 г. на Софийски районен съд с цел изплащане на присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 12.08.2019 г., издаден от СГС, IV–В – въззивен състав.

Извършени бяха корекции по бюджетите на ВСС и на Районен съд – Ботевград за осигуряване на средства за покриване на недостига за СБКО на новоназначен магистрат и съдебен служител и на Районен съд – Елена за авариен ремонт на част от покрив, стени и таван в съдебната сграда. Увеличени бяха бюджетите на Окръжен съд – Стара Загора за неотложен текущ ремонт на съдебна зала № 8; на Районен съд – Гоце Делчев за извършени спешни и неотложни ремонтни дейности по подмяна на корозирали улуци и ламарина на покрива; на Административен съд – Стара Загора за авариен ремонт на помещения в сградата на съда, в следствие на причинени щети от настъпили застрахователни събития. Бюджетът на Апелативен специализиран наказателен съд е увеличен с 59 645 лв. за извършване на текущ ремонт на съдебни зали и обособяване на нова съдебна зала на първия етаж на Блок 2, чрез обединяване на пет кабинети, в сградата на ул. „Черковна“ № 90. На административния ръководител е указано след усвояване на целево отпуснатите средства да предприеме действия за извършване на вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на съда с размера на цената на активите, чиято стойност е на определения праг на същественост, с цел конкретното им счетоводно отчитане.

Пленумът на ВСС увеличи бюджета на Административен съд – София-град с 9 920 лв. за извършването на текущ ремонт на тавана на архивно помещение, преграждане на ново работно помещение, подмяна на счупен стъклопакет и окабеляване на новото работно помещение, както и за корекция по бюджета за закупуване на мобилен климатик и за доставка на филтри за конвектори на климатичната система на сградата на съда. С цел оборудване на три работни помещения за новоразкритите щатни бройки за двама магистрати и един съдебен служител са предоставени средства на Административен съд – Благоевград. На Районен съд – Несебър и на Районен съд – Елхово са предоставени средства за закупуване на стълбищни роботи за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. В сградите няма изградена външна и вътрешна достъпна архитектурна среда, поради което съдебните зали и зоните за административни услуги са недостъпни за хора с увреждания и намалена подвижност. С цел извършване на текущ ремонт – подмяна на остаряло луминисцентно осветление с LED осветление, е увеличен бюджета на Районен съд – Левски, както и на Окръжен съд – Силистра във връзка с текущ ремонт на настилки. На Окръжен съд – Враца са предоставени средства за текущ ремонт на две работни помещения – кабинет на държавни съдебни изпълнители и деловодство на СИС в съдебната сграда.

Увеличен е бюджета на Окръжен съд – Русе, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на дограма в коридора на втори етаж в сградата на съда; на Административен съд – Бургас за изграждане на архив в подстълбищно пространство в сградата на съда; на Районен съд – Тетевен за авариен ремонт за подмяна на циркулационна помпа на пароотоплителна инсталация в сградата на съда; на Апелативен съд – Велико Търново за текущ ремонт, оборудване, доставка и монтаж на мебели за съдебна зала; на Окръжен съд – Благоевград за закупуване на допълнителен модул за телефонна централа използвана за нуждите на окръжния и районния съд; на Районен съд – Силистра за закупуване, доставка и монтаж на 20 броя климатици; на Районен съд – Раднево за закупуване на 2 броя климатици за съдебна зала, както и на Районен съд – Девня за доставка и монтаж на климатик в Съдебно-изпълнителната служба.  Бюджетът на Окръжен съд – Велико Търново е увеличен във връзка с извършване на текущ ремонт на ведомствено жилище, предоставено за нуждите на съда.

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г., както и на резерва за неотложни и непредвидени разходи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд