Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от пилотното внедряване на ЕИСС и график за внедряването ѝ в съдилищата

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултата от изпълнението на Дейност 3.2. „Пилотно внедряване на ЕИСС“ от обхвата на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.00-00001-C01/26.08.2016 г.

ЕИСС представлява централизирано уеб базирано приложение за организиране процесите по управление на дела по електронен път и свързаните с това промени, като се достъпва от потребителите през Интернет.

В съответствие с решение на Пленума на ВСС от 18.06.2020 г. ЕИСС пилотно е внедрена в 17 съдилища през периода от 23.06. до 02.07.2020 г. и е проведено тестването ѝ в работна среда в 2 апелативни, 5 окръжни и 10 районни съдилища. Резултатите от успешното пилотно внедряване бяха представени пред Пленума на ВСС от Снежанка Смилкова - ръководител на проекта от страна на „Информационно обслужване“ АД. Отчетено бе, че системата е представена пред над 250 магистрати и над 550 съдебни служители извън предвидените обучени по проекта. Образувани и разпределени са над 2 863 дела и са постановени над 2328 съдебни акта в ЕИСС, което е 83% от всички регистрирани в системата. Въз основа на констатирани затруднения са извършени промени и оптимизации по отношение разширяване на набора от филтри в списъчните екрани за удобство на потребителите и номенклатурни стойности - качества на лица, извеждане на различни лица във входящ дневник и други книги; допълнителни функционалности за преглед на данни и проследяване на движението на преписки, по които има отказ от образуване; подредба на съдии в актове при липса на предефинирани състави; функционалност за генериране на Обезпечителна заповед по шаблон и допълнителни справки.

Основните проблеми при работата с ЕИСС са трудностите при преминаване към електронно подписване на съдебните актове; обструкции по отношение на въвеждане на данни в системата, които до момента не са били налични с деловодните системи; пропускане на стъпки от изпълнение на процесите и искане за премахване на начален час на закрито съдебно заседание. Към момента Изпълнителят – „Информационно обслужване“ АД е изпълнил над 125 бр. заявки, свързани с допълнителни разяснения, установяване на несъответствия и извършване на промяна по отделни модули и функционалности.

В отговор на въпроси във връзка с изискването на системата постановените съдебни актове да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от съдебния състав преди отпечатването им, Снежана Смилкова обясни, че в хипотеза по чл. 236 от ГПК, административният ръководител на съответния съд би могъл да извърши подписването, като отбележи причината за възникналата обективна невъзможност на конкретния съдия. Отправено бе предложение за промяна в Методиката за прилагане на ЕИСС, като се предвиди възможност за работата на системата отбелязването да си подписва от председателят на съдебния състав в случаите по чл. 236 от ГПК.

Уточнено бе, че за възникнали проблеми, затруднения и въпроси може да се сигнализира чрез Системата за отстраняване на проблеми или чрез телефонно обаждане до Информационния център на „Информационно обслужване“ АД

Пленумът прие окончателен график за внедряване на ЕИСС във всички съдилища на Република България (с изключение на пилотните, административните съдилища и Върховен административен съд). Внедряването ще започне на 06.08.2020 г., едновременно в 21 съдилища от петте апелативни район, и ще продължи до 14.09.2020 г. Първи ще бъдат окръжните и районните съдилища в Бургас, Ямбол, Ловеч, Плевен, Добрич, Разград, окръжните съдилища в Русе, Силистра, Кърджали, Стара Загора, както и районите съдилища в Златоград, Хасково, Ихтиман, Гоце Делчев и Военно-апелативен съд.

В тази връзка Пленумът на ВСС указва на административните ръководители на съдилищата, които към момента работят с ЕИСС, както и на съдилищата в които ще се внедрява системата, да създадат необходимата организация в съда на основание чл. 9 от Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт за прилагане на правилата на чл. 8 от същия правилник, както и осигуряване привеждането в изпълнение на разпоредбите на чл. 360ж и чл. 360з от Закона за съдебната власт. Дадени са указания за създаване необходимата организация за участие на съответните магистрати, съдебни служители и IT експерти при провеждане на обученията за работа с ЕИСС в изпълнение на Дейност 3.4. „Обучение за потребителите и IT експерти за работа с ЕИСС“ по проекта.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд