Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Анета Петрова за председател на Районен съд – Търговище

6 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 11 гласа „за“ Анета Петрова за административен ръководител – председател на Районен съд – Търговище. За втория кандидат Боряна Петрова – съдия в Районен съд – Търговище, гласуваха 2-ма членове на ВСС, а третият - Христина Сярова - съдия в Районен съд – Търговище, не получи подкрепа.

Анета Петрова има над 21 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия, като в периода 15.07.2004 г. – 30.07.2014 г. е заемала длъжността „административен ръководител“ на Районен съд – Омуртаг, след което до 14.04.2015 г. е изпълнявала тези функции, а към момента е съдия в този орган на съдебната власт.

Тя е мотивирана да кандидатства за ръководната длъжност в Районен съд - Търговище с желание за професионално развитие в нов колектив, чийто състав познава. С опита на административен ръководител, тя възнамерява да допринесе за развитие на Районен съд – Търговище, като надгражда постигнатото, отчитайки предизвикателствата пред органите на съдебната власт.

Анета Петрова набелязва основни цели за развитие на съда, свързани с осигуряване на качество и бързина на правораздаването, гарантиране на независимостта на съдебната институция и повишаване на общественото доверие в съда, въвеждане на електронното правосъдие, балансирано прилагане на съдийското самоуправление, добра финансова дисциплина, разширяване параметрите на медийната политика, акцентиране на формите на вътрешна комуникация. За тяхното постигане планира мерки като периодичен и последователен мониторинг върху спазването на сроковете за образуване, насрочване, разглеждане и решаване на делата, върху честотата и причините за отлагането им, върху спрените дела, броя и причините за възобновяване на гражданските дела; анализ на резултатите от инстанционния контрол на делата, за повишаване на специализацията и професионалната компетентност на съдиите и съдебните служители. Кандидатът посочи, че новата Единна информационна система на съдилищата поставя необходимостта за изработване на такива правила, които да гарантират в пълна степен случайното разпределение на делата. Тя обърна внимание на значението на провеждани периодични срещи на съдиите със съдебните заседатели за обсъждане на работата по дела, както и с кметовете на малки населени места за повишаване на тяхната теоретична и практическа подготовка за връчване на съдебни книжа. Съдия Петрова предвижда провеждане на анкетни проучвания за качеството на предоставяното административно обслужване, с цел неговото подобряване и повишаване на общественото доверие. Неин приоритет са също създаването на пълна електронна папка на делата и електронния обмен на документи, включително по административни и административнонаказателни преписки. Кандидатът акцентира на съдийското самоуправление, като счита, че в хода на дискусии между съдиите, може да се постигне намирането на добри и консенсусни решения за работата на съда.

Членовете на ВСС Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Олга Керелска зададоха на кандидата въпроси относно обсъжданите модели за реформа на съдебната карта, за нейните преимущества и дали би получила подкрепа от съдиите в Районен съд – Търговище, как да се реши възникващият кадрови дефицит в Районен съд – Омуртаг, съществува ли в съдебния район противоречива практика по наказателни дела от административен характер, както и във връзка с ефективността в работата на местните етични комисии.

Подкрепа за кандидатурата на Анета Петрова заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова – членове на ВСС. Те се мотивираха с притежавания от кандидата административен опит и капацитет, доброто познаване на съдебната дейност, убедителната ѝ презентация пред Съдийската колегия, представената ясна визия за решаване на проблемите, както и с получената от нея висока атестационна оценка за притежаваните професионални качества.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд