Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет се произнесе във връзка с проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

 

27 март 2023 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с резерви и бележки по някои текстове, както следва:

- § 7 – липсват мотиви за направеното предложение за създаването на нови т. 8 и т. 9 към чл. 360е, ал. 1 ЗИД на ЗСВ. Не се изяснява вложеният от законодателя смисъл във вмененото задължение на Висшия съдебен съвет по разписване на текстове в Наредбата по чл. 360е,

- § 8, § 9 и § 10 – предложените текстове на § 9 и § 10 са изцяло идентични със сега действащия текст на ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на чл. 360ж ЗСВ, поради което по-коректно би било отпадане на предложението за създаване на чл. 360ж1 и чл. 360ж2 , а предвиденото в § 8 да стане съответно чл. 360ж1

- § 12 – липсват мотиви за направеното предложение.

- § 13 – преди приемане на предвидените изменения и допълнения на чл. 360к ЗСВ следва да се вземат предвид следните съображения - кой е уникалният служебен идентификатор, заменящ съдържащото се ЕГН в квалифицираните електронни подписи на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители; как ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс заподмяна на всички издадени към момента десетки хиляди броя квалифицирани електронни подписи в цялата съдебна система, които се ползват в различни информационните системи на съдебната власт; как ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за софтуерна промяна на информационните системи на съдебната власт, които използват за идентификация издадените сега действащи квалифицирани електронни подписи; как ще бъде обезпечена промяната на други информационни системи, които не са собственост на съдебната власт, но ползват сега действащия вид квалифициран електронен подпис при идентифициране на лицата от съдебната система, оторизирани да извършват подаване на данни или подписване чрез квалифициран електронен подпис, включително и нареждане на банкови операции.

- § 14 – липсват мотиви за направеното предложение.

- § 18 –да се вземе предвид факта, че осигуряването на техническите условия, предвидени в ал. 3 от § 11 ЗИД на ЗСВ ще бъде свързано с провеждане на обществени поръчки, за които ще бъде необходимо време и финансови ресурси, които не са предвидени в бюджета на съдебната власт за 2023 г.

- § 21 – за промените в чл. 38, ал. 2 ГПК следва да се вземе предвид, че към момента ВСС изпълнява договор с предмет „Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“ и срок на изпълнение – 12 месеца, в рамките на който се оптимизират електронно призоваване и уведомяване, като не е включена интеграция между Системата за сигурно връчване и Единния портал за електронно правосъдие. С оглед опита от интеграцията на разработваните системи за нуждите на органите на съдебната власт, изразяваме съмнение относно твърдението, че „интеграцията може да се реализира без необходимост от финансов ресурс и в кратки срокове…“.

- § 23, т. 3 и т. 4 – с премахването на предложените текстове ще възникне неяснота как ще бъдат запълнени електронните папки на делата и кое ще бъде еквивалента на тези актове и документи, ако същите не са изготвени, съответно не са подписани в електронна среда на единната информационната система на съдилищата; съответно какви данни ще бъдат изтегляни/подавани към други информационни системи, външни за съдебната власт - Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ (министерство на правосъдието), Единната информационна система за противодействие на престъпността, която е междуведомствена между министерство на вътрешните работи, министерство на отбраната, прокуратурата и съдилищата, и други.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд