Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение решение на КАК за приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

         Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), свързано с приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

         Комисията по атестирането и конкурсите намира, че липсва основание да преразглежда свое решение, взето по Протокол № 5/24.10.2016 г., т. Р-23, с което мнозинството от членовете на КАК предлага на Съдийската колегия на ВСС да приеме принципно решение, че разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не следва да се прилага то отношение на конкурси, започнали и довършени по досегашния ред.

         КАК посочва, че въведената с цитираната разпоредба с промените в Закона за съдебната власт (в сила от 09.08.2016 г.) възможност в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на ВСС и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт съответната колегия на ВСС да назначава следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура не по-ниска от „много добър 5,00“, следва да се прилага единствено по отношение на новите конкурсни процедури.

          В мотивите към решението на КАК се посочва, че с „израза „предходна конкурсна процедура“ законодателят има предвид конкурс, проведен по новия ред, съобразно новите критерии за оценяване и класиране на кандидатите, различни от тези, разписани в отменения закон. С тази разпоредба, предвиждайки алтернативно провеждане на конкурс за повишаване или за преместване, законодателят за първи път е направил разграничение на  конкурсните процедури“. Според КАК това ново правило следва да се прилага от влизане в сила на новия закон незабавно и спрямо всички конкурси  при „освободена“ длъжност, която е овакантена след обявяването на конкурса в съответния орган на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд