Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС и административни ръководители обсъдиха втория етап от реформата на съдебната карта

27 май 2019 година

Продължаването на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури - варианти за окрупняването им и възможни начални дати, обсъдиха членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, административните ръководители на апелативните прокуратури в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, както и окръжните и районни прокурори, в чиито съдебни райони се предвижда да продължи реформата на съдебната карта.

Срещата се проведе в изпълнение на решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/22.05.2019 г., с цел обсъждане на предложението от Главния прокурор на Република България, за закриване на 29 районни прокуратури и окрупняването им към 15 районни прокуратури със седалище в областните градове.

В работния форум участваха г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България и членовете на колегията Гергана Мутафова, Огнян Дамянов, Пламена Цветанова, Калина Чапкънова, Даниела Машева, Светлана Бошнакова, Пламен Найденов, Евгени Диков и Георги Кузманов.

В изказванията си апелативните прокурори се обединиха около становището, че в първия етап от окрупняването на районните прокуратури не са идентифицирани проблеми и са постигнати положителни резултати – преодоляване на диспропорциите в натовареността; решени са кадрови проблеми, оптимизирана е дейността на районните прокуратури. Представени бяха различните подходи на административните ръководители на окрупнените районни прокуратури във връзка с определяне на групите при случайното разпределение на делата и преписките, реда за дежурства в почивните и празнични дни, администрирането на прокурорската дейност. Административните ръководители определиха 01.01.2020 г. като подходящо начало за втория етап от реформата на съдебната карта.

Апелативният прокурор на Велико Търново предложи при окрупняването на Районна прокуратура – Плевен, процесът да започне с обединяването на Районна прокуратура – Левски, а на по-късен етап да бъдат присъединени районните прокуратури в Никопол и Кнежа. Като алтернативен вариант бе посочена възможността за окрупняване на Районна прокуратура – Кнежа към Районна прокуратури – Червен бряг.

Окръжният прокурор на Бургас  изрази пълна подкрепа към предложението за окрупняване към Районна прокуратура – Бургас, на районните прокуратури в Малко Търново, Царево, Несебър, Поморие и Средец от 01.01.2020 г., като посочи, че ще се постигне нормална и балансирана натовареност, ще бъдат запълнени незаетите щатове и ще се повишат резултатите по показателя „досег със съд“. Районният прокурор на Бургас също изцяло застъпи тезата за обединяване на петте районни прокуратури към Районна прокуратура Бургас.

Алтернативният вариант за обединяване на районните прокуратури в Царево и Малко Търново бе подкрепен от административния ръководител на Районна прокуратура – Царево.

Районният прокурор на Районна прокуратура – Несебър предложи алтернативно прокуратурата да не бъде трансформирана в териториално отделение или да се окрупни към Районна прокуратура – Поморие.

В изказванията си административните ръководители на Окръжна прокуратура – Сливен, и районните прокуратури в Сливен, Котел и Нова Загора се обявиха против окрупняването на прокуратурите в съдебния район като се позоваха на високата им натовареност и потенциални затруднения в бъдещата им дейност при намаляване на щатната численост. 

Административните ръководители на Окръжна прокуратура - Русе, Районна прокуратура - Русе и Районна прокуратура – Бяла подкрепиха предложението за окрупняване, като районният прокурор на Русе, заяви, че окрупняването е възможно от 01.10.2019 г., а районният прокурор на Районна прокуратура – Бяла предпочете 01.01.2020 г.

Окръжният прокурор на Шумен изрази положително становище по отношение окрупняването на районните прокуратури Велики Преслав и Нови пазар към Районна прокуратура – Шумен, като оптимална дата бе посочена 01.01.2020 г. В тази насока бяха и изказванията на районните прокурори.

Положително становище изразиха заместник – окръжният прокурор на Разград и районните прокурори на Исперих и Кубрат, които споделиха и съображения за ефективността от окрупняването, последиците върху качеството на работа с разследващите полицаи и явяването по дела на наблюдаващия прокурор.

Подкрепа към окрупняването на районните прокуратури в Дулово и Тутракан към Районна прокуратура Силистра бе изразено от административните им ръководители и от окръжния прокурор на Силистра.

Аналогично становище изразиха и административните ръководители на Окръжна прокуратура Търговище и на районните прокурори на Търговище, Омуртаг и Попово.

За разлика от административните ръководители на Окръжна прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура – Пловдив, районният прокурор на Първомай изрази съображения, че не са налице обективни предпоставки за закриване на районната прокуратура. Тя сподели, че резерв за преодоляване на съществуващите проблеми е предприемане на мерки по отношение на щатната численост.

Административните ръководители на Окръжна прокуратура Стара Загора, Районна прокуратура Стара Загора, Районна прокуратура Раднево и Районна прокуратура Гълъбово подкрепиха предложението за окрупняване, като бяха изказани съображения във връзка със закриването на прокуратурите, администрирането на преписките и делата, особено по бързи и незабавни производства, транспортни проблеми.

Административните ръководители на Окръжна и Районна прокуратура Монтана посочиха като сериозен проблем недостига на работни помещения, липсата на служебен автомобил и транспортната отдалеченост на трите районни прокуратури. Съображения против закриването на Районна прокуратура Берковица изрази районният прокурор, като посочи, че създаването на териториално отделение няма да доведе до икономии, а отдалечеността от Районна прокуратура Лом няма да спомогне за преодоляване на натовареността ѝ.

Окръжният прокурор на Перник сподели, че е налице сериозен проблем със сградния фонд и осигуряването на работни помещения, но подкрепи предложението за окрупняване на Районна прокуратура Радомир към Районна прокуратура Перник. Аналогични бяха и изказванията на двамата районни прокурори.

Административните ръководители на Окръжна прокуратура Велико Търново, Районна прокуратура Велико Търново и Районна прокуратура -Елена също подкрепиха предложението за обединяване на двете прокуратури.

Окръжният прокурор на Плевен изрази общото становище на административните ръководители на прокуратурите от съдебния район, като посочи за целесъобразно окрупняването на четирите прокуратури в Кнежа, Левски, Никопол и Червен бряг към Районна прокуратура Плевен,

Положително становище за окрупняване на районните прокуратури от Варненския съдебен район изразиха административните ръководители на Окръжна прокуратура Варна, Районна прокуратура Варна, Районна прокуратура Провадия и Районна прокуратура Девня.

Съгласие за превръщане на Районна прокуратура Елхово в териториално отделение към Районна прокуратура Ямбол изказаха административните ръководители на окръжната и районните прокуратури, като дата за стартиране на процеса бе посочена 01.10.2019 г.

По-голяма част от административните ръководители определиха 01.01.2020 г. като оптимална дата за започване процеса по окрупняване на районните прокуратури. Поставени бяха въпроси за запазване щатната численост на прокурорите и съдебните служители, а на места и за увеличаване щата за съдебни деловодители. Споделени бяха съображения и опасения, свързани с материално-техническата обезпеченост, вкл. за осигуряване на служебни автомобили, транспортната отдалеченост, увеличаване на административната дейност, възстановяване на финансово-стопанската дейност на районните прокуратури и други.

В края на дискусията главният прокурор и членовете на Прокурорската колегия се ангажираха предложението за оптимизиране на районните прокуратури да бъде съобразено със всички изложени аргументи, като се прецизира необходимостта, броят и последователността при окрупняване на 15-те районни прокуратури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд