Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Атестиране (Съдийска колегия)

Справка по апелативни райони за продължителността на срока за изготвяне на Единни формуляри за атестиране от ПАК при съответните ОСВ, считано от въвеждането на ПАК (ДВ бр.11/07.02.2020 г.) до 01.03.2023 вкл. (в т.ч. всички приключени процедури и получени ЕФА, които предстои да бъдат разгледани в КАК-СК), разгледана на заседание на СК на 14.03.2023 г.

ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО АТЕСТИРАНЕ ЗА 2023 г., ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 1/16.01.2023 г. НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
 

НАРЕДБА № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7 от 23.02.2017г., обнародвана в. ДВ бр.21/10.03.2017 г., изм.и доп. в ДВ бр.39/12.05.2021г.) - виж приложението в doc формат

НАРЕДБА № 2 от 23 февруари 2017 г.за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7 от 23.02.2017г., обнародвана в. ДВ бр.21/10.03.2017 г.) - виж приложението в doc формат
 

ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО АТЕСТИРАНЕ ЗА 2022 г., ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 1/17.01.2022 г. НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

Анализ на определяните оценки по общите критерии за атестиране "Умение за оптимална организация на работата" и "Експедитивност и дисциплинираност"  (приет с Решение на СК с протокол № 32/29.09.2020 г.)

Указания за попълване на Единен формуляр за атестиране.

УКАЗАНИЯ за попълване на единен формуляр за атестиране на съдия, председател и заместник – председател на съд, приети с решение по протокол №38/13.09.2017 г., т. Р-8 на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС.

Извлечение от протокол № 48/28.11.2017 г. на СК на ВСС, относно обсъждане на въпроса при работа на атестирания магистрат в различни по вид органи на съдебна власт как следва да се определя коплексната оценка от атестирането.

Правила по прилагане на чл. 234 от ЗСВ при повишаване в по-горен ранг на съдия.

Решение по протокол № 9/19.03.2018 г. на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС относно това, когато за част от периода на атестиране магистратът е заемал ръководна длъжност, но към момента на откриване на процедурата по атестиране вече не е на такава, следва ли да получава оценка по допълнителните критерии за атестиране на председател и заместник-председател.

Решение по протокол №27/14.09.2017 г. на Пленума на ВСС относно приложиостта на §206, ал. 3 от ПЗР ЗИД ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.) към съдиите, които имат придобит статут на несменяемост и проведени две периодични атестирания, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.).

Решение по протокол № 22/30.05.2017 г. на Съдийската колегия на ВСС относно приложиостта на §206, ал. 3 от ПЗР ЗИД ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.) към съдиите, които имат придобит статут на несменяемост и проведени две периодични атестирания, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.).

Указания към лицата по чл. 203, ал. 3 от ЗСВ към предложенията за откриване на процедури на основание чл. 196 от ЗСВ да посочват правната материя на разглежданите от атестирания магистрат дела, както и да представят справка за периода, в който атестираният е работил реално в органите на съдебната власт.

Решение на Съдийската колегия на ВСС относно обективната невъзможност младшите съдии, както и съдиите – членове на въззивни състави, да бъдат атестирани по специфичния критерий „умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол“. 

Решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС относно регламентиране на срок, в рамките на който органите на съдебната власт следва да предоставят на КАК-СК информацията по чл. 58, ал. 1 от Наредба № 2 за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд.

Решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС относно срока, в рамките на който е необходимо да е работил магистрата за откриване и провеждане на процедура по предварително атестиране.

Решение на Съдийската колегия на ВСС за съобразяване на дисциплинарните наказания, наложени след периода на последното атестиране и неотчетени в единния атестационен формуляр, в процедурата за повишаване в ранг.

Принципно решение на Комисията по атестиране и конкурси при Съдийската колегия на ВСС, по протокол № 6/06.02.2017 г., т. Р-13, относно реда за провеждане на процедурите по атестиране.

 Решение на Съдийската колегия на ВСС относно задължителното предварително атестиране на младшите съдии преди преназначаването им на длъжност "съдия".

Решение на Съдийската колегия на ВСС относно приложимостта на чл. 30а, ал. 4 от ЗСВ по отношение на публикуването на единните формуляри за атестиране на страницата на ВСС в интернет.

Планиране процедури по атестиране 2021

ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО АТЕСТИРАНЕ ЗА 2020 г., ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 8/13.04.2020 г. НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО АТЕСТИРАНЕ ЗА 2019 г., ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 3/28.01.2019 г., т. Р-16, НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

►ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО АТЕСТИРАНЕ ЗА 2017 г., ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 13/19.12.2016 г., т. Р-9, НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд